Politikamız / FRİGO BLOCK / Soğutma Sistemleri / Soğutma Cihazları
FrigoBlock Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. / +90 212 623 20 34

Politikamız

Kalite Politikası

Temel amacımız; kuruluşumuzun kültürünü; toplam kalite yönetimine uygun hale getirerek, endüstriyel soğutma sektöründe rekabet gücümüzü arttırmak ve ülkemiz kanun ve nizamlarına uygun hareket ederek, ulusal ve uluslararası standartlara uygun, daima çevre bilincini ön planda tutarak çevreye duyarlı ve düşük enerji tüketimli ürünler pazara sunmaktır.

Müşteri memnuniyeti vazgeçilmez ilkemizdir. Rekabetçi pazar şartlarına duyarlı, kaliteli ürün ve hizmeti, rakiplerimize göre daha uygun maliyetle, zamanında ve sürekli olarak sağlamayı, sürekli gelişmeyi hedefleriz.

Şirket kültürümüz olarak sıfır hata ile çalışır, hataları oluşmadan önlemeye gayret ederiz.

Ürün ve hizmetlerimizde farklılık oluşturmak, müşteri odaklılık, üst yönetimin önderliği ve çalışanlarımızın katılımıyla sürekli iyileştirmeye olanak sağlamak, verimliliği artırmak hedefimizdir.
Çalışanlarımızın ilke ve hedeflerimizi benimsemeleri için, eğitimlerinde süreklilik sağlar, işbirliği ve dayanışma ile güvene dayalı bir çalışma ortamını hep birlikte oluşturmaktayız.
Ölçülebilir verilere dayanarak tüm süreçlerimizi denetim altına almak ve yönetmek, şirketimizin devamlılığını sağlayıp mükemmelliğe ulaşmak için seçtiğimiz yoldur.

İş Güvenliği Politikası

FrigoBlock Soğutma Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yasalarına ve Mevzuatlarına uygun olarak, tüm çalışanların sağlık, güvenlik, çalışma ortamı açısından en uygun koşullar altında çalışmasını sağlamaktadır.
İş sağlığını ve güvenliğini en üst düzeyde kılmayı amaçlayarak; mevcut yönetmelik ve mevzuatlara uygun bir şekilde koşulları optimum seviyede tutacak teknolojiyi ve yöntemleri uygular.
Kazaların ve kazalara yol açabilecek muhtemel risk noktaları tespit edilerek, bunların önüne geçebilmek için düzeltici faaliyetlerin yerine getirilmesini sağlayarak, iş kazalarını ve riskleri önlemeyi ve yok etmeyi ve iş sağlığı ve güvenliği açısından kaza risklerinin sistematik şekilde yönetilmesi sağlanır.

  • İSG performansını sürekli iyileştirmeyi,
  • İSG ile ilgili yasal düzenlemelere uymayı,
  • Yeni yatırımların seçiminde İSG risklerini bir kriter olarak değerlendirmeyi,
  • Çalışanlarımızı İSG bilinçlerini geliştirmek amacıyla, maruz kalabilecekleri tehlikeler konusunda eğitmeyi,
  • Müşterilerimizi ve tedarikçilerimizi İSG konusunda bilgilendirerek İSG bilinçlerini artırmayı, taahhüt ediyoruz.

AR-GE Politikası

Modern pazarlamanın yaratacağı pazarlarda büyüme oranlarının sınırlı olması ve var olan potansiyel zenginliğimizden daha fazla katma değer yaratabilmek için pazarın büyümesini beklemek yerine yeni ürünler ve yeni kullanım alanlarının bulunması yönünde AR-GE faaliyetlerine daha fazla ağırlık verilmesi hedeflenmektedir.Bu kapsamda, “gelişmek ve büyümek için inovasyon” anlayışı ile hareket eden FrigoBlock Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. bundan sonraki faaliyet sürecinde patente konu bir buluş yaparak bu buluş Kurum adına tescil edilecektir.

İnovasyon ilkesine dayalı çalışmayı benimsemiş Ar-Ge personeli çalışmalarını 3 farklı şekilde yürütmektedir.
Var olan ürünün kalitesinin ve performansının arttırılmasına yönelik çalışmalar;Ürünümüzle ilgili Marka çalışması;Yeni bir ürün geliştirme çalışmalar ;

Çevre Politikası

FrigoBlock Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. ; çevre duyarlılığı , sürdürülebilirliği öncelik verdiği konuların başında gelmektedir. Üretimimizde çevreye ve topluma karşı sorumlulukların bilincinde , sürekli gelişime inanan; ürün ve hizmetlerinde kaliteye öncelik veren şirketlerden biri olarakÇevre ile ilgili taahhütlerimiz:
Yasal mevzuata ve diğer şartlara öngörülü yaklaşımlarla uyulur. Yasa, yönetmelik ve diğer şartlara uyum, tüm çalışanlarımızın katılımıyla yerine getirilir. Yasalardaki değişikler, proses, faaliyet, ekipman ve ürünlerimizin gelecekteki uygunluklarının planlanması için öngörülü bir şekilde takip edilir. En ekonomik çözümler için, tedarikçilerimizle birlikte “Temiz Üretim Teknolojileri” çalışmaları yapılır.Çevre kirlenmesine karşı duyarlı ve etkin davranışlar sergilenir. Çevre Kirlenmesine neden olabilecek fabrika içi ve dışı etkenler en aza indirilir ve sürekli gelişme çalışmaları yapılır.

Kaynakların ve enerjinin akılcı kullanımı öncelikli olarak ele alınır. Faaliyetlerimiz, doğal kaynaklar, hammadde, paketleme, yardımcı malzemeler ve enerjinin akılcı kullanımı ile, atıkları azaltmayı amaçlayan, geri dönüşüm ve yeniden kullanım tekniklerinin uygulanmasına yönelik sürdürülür.

Paydaşlarımıza karşı taahhütlerimiz yerine getirilir. Tüm paydaşlarımızla yapıcı bir diyalog içinde bulunulur. FrigoBlock Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. olarak, paydaşlarımıza çevre ile ilgili en doğru bilgi ve desteği sağlamayı, topluma saygı ve şeffaflık anlamında sağlam ilişkiler kurmayı taahhüt ederiz. En yakın paydaşlarımız olan çalışanlarımız, işyeri, ev ve yaşam alanlarındaki çevre ile ilgili taahhütlerini desteklemek için ilgili konularda bilgilendirilir ve eğitilirler.

Yatırım, proses ve ürünlerimizin yönetiminde çevre odaklı yaklaşımlarda bulunulur. Yatırımlarımız; proses, ekipman ve ürünlerin geliştirilmesinde sürdürülebilir çevresel konular göz önüne alınarak planlanır ve gerçekleştirilir. Ürünlerimizin faydalı kullanım ömrü boyunca çevresel etkileri değerlendirilir. Çevre Politikamız ve çıktıları, FrigoBlock Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. Üst Yönetimi tarafından görüşülür, ihtiyaç olan yerlerde düzeltmeler yapılır ve böylece gereken sahiplenme en üst düzeyde gösterilmiş olur.

Gıda Güvenliği Politikası

Gıda sektörüne "Soğuk Muhafaza" için gerekli makine ,ekipman ve mühendislik hizmeti vererek müşterilerimizin gıdayı GÜVENLİ MUHAFAZA etmelerini sağlarız.Hizmet verdiğimiz alanlardaki yasal düzenlemeleri takip ederiz ve sürekli uygunluğunu sağlar , müşteri talep ve beklentilerini anlar ve buna uygun olarak çalışmalar yürütürüz. Gıda güvenliği risklerini en aza indirecek çalışmalar içerisinde bulunuruz ve çalışanlarımızı bu yönde yönlendirir ve eğitiriz.SOĞUK ZİNCİR GIDA GÜVENLİĞİ faaliyetlerini bilimsel verilere dayalı , önleyici yaklaşım , açık iletişim , takım çalışmaları ve denetimlerle tüm organizasyonda mükemmel olarak yürütmeyi hedefleriz.

İSKAV İŞ ETİK İLKELERİ

Frigo Block olarak İSKAV tarafından oluşturulan iş etik ilkelerini uyguluyoruz

İskav İş Etik İlkelerini İndir